REGULAMIN REZERWACJI

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentu zamieszczonego na stronie www.apartamentszmaragdowy.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoczesne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu między właścicielem apartamentszmaragdowy.pl Andrzejem Siegieda z siedzibą ul. Grunwaldzka 5/2 Koszalin 75-241, a Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.
2. Odpowiedzialność
Niniejszym informujemy, że choć apartamentszmaragdowy.pl dokłada wszelkich starań aby na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentu, jak również utrzymania jego standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, które nie mają bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończenie w sąsiedztwie Apartamentu, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto Apartament nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe środki pieniężne, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Gościa podczas jego pobytu w Apartamencie.

3. Rezerwacja
3.1. Rezerwacja Apartamentu wymaga:
a) Wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie apartamentszmaragdowy.pl
b) Wpłaty zadatku 40% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony przelewem na konto:
Andrzej Siegieda
PL 96 2490 0005 0000 4000 2032 4663
SWIFT: ALBPPLPW
Koszalin ul. Zwycięstwa 37 75-022
3.2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „potwierdzonej” w momencie otrzymania wpłaty na w/w konto.
Brak wpłaty oznacza odstąpienie od Umowy Najmu.
3.3. Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałe 60% wartości rezerwacji gotówką lub przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu, w momencie odbioru kluczy do Apartamentu. W dniu przyjazdu Klient wpłaca również kaucję w kwocie od 400 do 500 zł.
3.4. W momencie rezygnacji z najmu apartamentu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3.5. Jeśli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 5 dni od daty przyjazdu, należy wpłacić na konto 100 % wartości rezerwacji.
3.6. W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością klient powinien skonsultować się telefonicznie (+48 602 234 214) lub mailowo (info@apartamentszmaragdowy.pl) z apartamentszmaragdowy.pl

4. Zmiany w rezerwacji
Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem personelu apartamentszmaragdowy.pl. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Gość informuje telefonicznie (+48 602 234 214) lub mailowo (info@apartamentszmaragdowy.pl) apartamentszmaragdowy.pl o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Gościa z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od apartamentszmaragdowy.pl, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

5. Umowa Najmu
Umowa zawarta pomiędzy apartamentszmaragdowy.pl a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie, parking strzeżony oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa.

6. Zasady pobytu
6.1. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.
6.2. Gość zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 602 234 214) lub mailowo (info@apartamentszmaragdowy.pl) apartamentszmaragdowy.pl o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+ 48 602 234 214) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
6.3. Przekazanie kluczy do Apartamentu odbywa się do godziny 20:00. Przyjazd klienta po godzinie 20:00 obciążany jest dodatkową opłatą 50 zł, natomiast po godzinie 22:00 (lecz nie później niż do godziny 24:00) – 100 zł.
6.4. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać 4 osób. W razie naruszenia tego punktu apartamentszmaragdowy.pl ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
6.5. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 6:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do apartamentszmaragdowy.pl osoba reprezentująca apartamentszmaragdowy.pl ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
6.6. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane są z osobą reprezentującą apartamentszmaragdowy.pl. Gość pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Wszelkie odpady z Apartamentu należy umieścić jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu. Jeżeli doszło do zniszczeń Gość zobowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru apartamentszmaragdowy.pl.
6.7. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Opłata za zgubiony klucz 50 zł/sztuka, za pilot do bramy wjazdowej 50 zł/sztuka.
6.8. Korzystanie z terenu rekreacyjnego tj. siłowni, placu zabaw, basenu, kortu tenisowego, boiska na teranie rezydencji przez dzieci jest możliwy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6.9. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń na terenie Rezydencji Burco tj.: siłownia, plac zabaw, basen, kort tenisowy, boisko do koszykówki oraz cały teren zielony wraz z ławkami i leżakami przy basenie itp., powstałe z winy korzystających z Apartamentu Szmaragdowego rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu według ustalonych kwot przez zarządcę obiektu, które wystarczą na pokrycie kosztów naprawy uszkodzenia lub zakup nowych.

7. Palenie i smażenie ryb
W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i smażenia ryb. Palenie jest możliwe jedynie na balkonie.

8. Zwierzęta domowe
W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt domowych.

9. Płatności i ceny
9.1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez apartamentszmaragdowy.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
9.2. Opłata uiszczana przez Gościa zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie, Internet, TV) oraz koszty sprzątania końcowego, w tym wymiany pościeli i ręczników.
9.3. Przy zwalnianiu Apartamentu, personel po ocenie stanu wyposażenia w Apartamencie i stwierdzeniu braku uchybień zwraca pobraną wcześniej kaucję. W razie stwierdzenia braku wyposażenia lub zniszczeń kaucja przechodzi na pokrycia kosztów w/w i nie zostaje zwrócona.
9.4. Gość otrzymuje paragon za wynajem Apartamentu. Jeżeli wymagany jest rachunek konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji.

10. Obiekt zastępczy
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, apartamentszmaragdowy.pl rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku z powodów niezależnych od apartamentszmaragdowy.pl, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. Usterki wynikłe w trakcie użytkowania Apartamentu klient zgłasza niezwłocznie personelowi apartamentszmaragdowy.pl pod numerem telefonu (+48 602 234 214).

11. Uwagi
Uwagi należy zgłaszać w pierwszym dniu najmu. Po tym terminie wszelkie wniesione uwagi przez Gościa nie będą rozpatrywane.

12. Dane osobowe
Apartament szmaragdowy.pl informuje, że przetwarza dane osobowe Gości wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest apartametszmaragdowy.pl.

13. Reklamacje
13.1. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
13.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie na adres : Andrzej Siegieda ul. Grunwaldzka 5/2 Koszalin 75-241.
13.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
13.4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.
14.Wybór prawa
Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Apartamentu Szmaragdowego Andrzeja Siegieda.